ห้องสมุดประชาชนอำเภอปงประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอปง

ข้อมูลทั่วไป

               ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง แต่เดิมอาศัยอยู่อาคารที่ว่าการอำเภอปงหลังเก่า บนพื้นที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ต่อมาปีงบประมาณ 2537 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดเป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท ลักษณะอาคารเป็นอาคารถาวรชั้นเดียว เสาคอนครีต ฝาอิฐ พื้นหินอ่อน หลังคา มุงกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ กว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร เนื้อที่ปลูกสร้าง 144 ตารางเมตร  จากนั้นได้แยกศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปงออกจากห้องสมุดเป็น เอกเทศ โดยอาคารของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปง เป็นอาคารชั่วคราวซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการในการก่อสร้าง เนื่องจากใช้เศษวัสดุของที่ว่าการอำเภอหลังเก่ามาก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปงมาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการอ่าน ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี บริการดีและทันสมัย