ห้องสมุดประชาชนอำเภอปงเกี่ยวกับเรา

เลขที่/สถานที่ติดต่อ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง ตั้งอยู่ เลขที่ 286/ู่1 หมู่ 3 ถนนขุนยม ตำบลปง อำเภอปงจังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56140 โทรศัพท์ 054-497254

เวลาเปิดทำการ

เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น.  -  16.30 น.

วันเสาร์และอาทิตย์เปิดเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

ระเบียบการเป็นสมาชิก

          1.  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

        2.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  ใบ

 ระเบียบการยืม – คืน หนังสือ     

          1. ต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอปง           

        2.  แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมหนังสือ - สื่อ (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)

        3.  ยืมหนังสือได้ครั้งละ 4 เล่ม/ 1 ชื่อเรื่อง ต่อ 1 สัปดาห์

        4.  ยืม ซีดี ครั้งละไม่เกิน 3 ชิ้น นาน 5 วัน

        5.  คืนหนังสือเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท/เล่ม

        6.  คืนสื่ออื่น เกินกำหนดปรับวันละ 2 บาท/ชิ้น

        7.  ส่งหนังสือคืนไม่หมด จะยืมใหม่ไม่ได้

        8.  หากทำหนังสือหรือสื่ออื่นๆ หาย ให้ชดใช้ตามราคา